METSA MÜÜGI 8 SAMMU

Vajad abi metsa majandamisel?

Võta meiega ühendust ja küsi pakkumist!

+372 50 97 679

VAJALIK DOKUMENTATSIOON

Kasvava metsa müügiks on vaja metsaomanikul sõlmida raieõiguse võõrandamise ehk ostu – müügileping. Lepingu sõlmimiseks tuleb esitada järgmised kasvava metsa raieõiguse valdamise seaduslikkust tõendavad originaaldokumendid:

 • väljavõte kinnisturaamatust;
 • metsateatis (s.t dokument, mis on aluseks kasvava metsa võõrandamiselepingul müüdava puidukoguse määramiseks);
 • kasvava metsa raieõiguse omandanud isikul selle edasivõõrandamisel eelmise omanikuga sõlmitud võõrandamise leping.

Lisaks eelpool toodud dokumentidele peab esitama:

füüsiline isik:

 • müüja või müüja esindaja isikut tõendav dokument (ID-kaart või pass);
 • müüja esindaja volikiri juhul, kui müüja ise ei ole sõlmimas lepingut. Volikiri peab olema allkirjastatud müüja poolt.

füüsilisest isikust ettevõtja:

 • müüja või müüja esindaja isikut tõendav dokument (ID-kaart või pass);
 • müüja esindaja volikiri juhul, kui müüja esindaja ei ole märgitud äriregistri A-osa registrikaardi ärakirjal. Volikiri peab olema allkirjastatud füüsilisest isikust ettevõtja poolt.

juriidiline isik:

 • müüja või müüja esindaja isikut tõendav dokument (ID-kaart või pass);
 • müüja esindaja volikiri juhul, kui müüja esindaja ei ole märgitud äriregistri B-osa registrikaardi ärakirjal. Volikiri peab olema allkirjastatud ettevõtte juhatuse liikme poolt.

Metsanduse arengukava kohta leiad rohkem infot Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.

METSASEADUSED JA -MÄÄRUSED

Metsaseadus

Metsaseadus reguleerib metsanduse suunamist, metsa korraldamist ja majandamist ning keskonnale metsaseaduse tähenduses tekitatud kahju hüvitamist ja sätestab vastutuse metsaseaduse rikkumise eest. Metsaseaduse leiad siit!

Metsa majandamise eeskiri

Metsa majandamise eeskiri sätestab metsa raie, metsa uuendamise ja metsakaitse põhinõuded ning metsauuendus – ja metsakaitseekspertiisi tellimise ja tegemise korra, et tagada metsanduse jätkusuutlikkuse ja metsanduses heade tavade järgmise. Metsa majandamise eeskirja leiad siit!

Metsateatise vorm ja esitamise kord

Metsaomanik või tema esindaja peab esitama Keskkonnaametile määrusele kohasel vormil metsateatise (metsateatise vorm):

 • kavandatavate raiete kohta;
 • kavandatava metsa uuendamise kohta;
 • metsakahjustuste ja pärandkultuuriobjektide kohta kohe pärast seda, kui ta on nendest teada saanud.

Metsaregister

Metsaregister peab arvestust metsa pindala, tagavara, paiknemise, seisundi, omaniku, kasutamise ja kitsenduste üle. Metsaregistri leiad siit!

Metsanduse arengukava 2011 - 2020

Arengukava põhieesmärgiks on metsade tootlikkus ja elujõulisus ning mitmekesine ja tõhus kasutamine sh:

 • tagada metsade kui elu – ja looduskeskkonna säilimine;
 • luua eeldused metsasektori ettevõtete konkurentsi – ja kohanemisvõime ning arenguvõimaluste parandamiseks sh. töökohtade säilitamiseks ja loomiseks;
 • suurendada investeeringuid metsamajandusse ning teadus – ning arendustegevusse;
 • tugevdada metsasektori identiteeti ja mainet;
 • mitmekesistada puhke – ja vaba aja veetmise võimalusi metsades;
 • tõhustada erametsade majandamist.