Lageraie

Teatud vanuse juures väheneb metsa juurdekasv ja maapinna tootlikus jääb kasutamata. Mets on siis raieküps ja see tuleks asendada uue metsaga. Küpsusvanused erinevad sõltuvalt maapinna headusest ja puuliigist. Mida parem maapind, seda varem saab mets küpseks. Enamus lehtpuid saavad küpseks varem kui okaspuud.

Metsaseaduses on ära toodud noorimad lubatud vanused uuendusraiel puuliikide kaupa. Uuendusraieks on erinevaid raieviise, sõltuvalt kuidas on planeeritud taasmetsastamine. Kui on planeeritud istutus, raiutakse maha kõik puud ehk tehakse lageraie.

Lageraie on üks uuendusraie liike, millega raiutakse kogu puistu ühe aasta jooksul alates raie algusest. Lageraie tegemisel säilitatakse looduslikuks uuendamiseks sobilikud puud ehk seemnepuud. Seemnepuudeks valitakse terved, heade tüve- ning võraomadustega puud. Liigiliselt on sobivaimad seemnepuud kask ja mänd, kuid jäetakse ka saart ja tamme. Raie käigus jäetakse alles ca 20 kuni 70 seemnepuud hektari kohta. Samuti jäetakse raiumata säilikpuud ja bioloogilise mitmekesisuse tagamiseks vajalikud puud.

Kui metsa on hästi hooldatud see tähendab, et on tehtud nii valgustusraiete kui ka harvendusraied, siis annab uuendusraie metsaomanikule suurt tulu.