Seadused

METSASEADUS

Metsaseadus reguleerib metsanduse suunamist, metsa korraldamist ja majandamist ning keskonnale metsaseaduse tähenduses tekitatud kahju hüvitamist ja sätestab vastutuse metsaseaduse rikkumise eest. Metsaseaduse leiad siit!


METSA MAJANDAMISE EESKIRI

Metsa majandamise eeskiri sätestab metsa raie, metsa uuendamise ja metsakaitse põhinõuded ning metsauuendus – ja metsakaitseekspertiisi tellimise ja tegemise korra, et tagada metsanduse jätkusuutlikkuse ja metsanduses heade tavade järgmise. Metsa majandamise eeskirja leiad siit!


METSATEATISE VORM JA ESITAMISE KORD

Metsaomanik või tema esindaja peab esitama Keskkonnaametile määrusele kohasel vormil (metsateatise vormi leiad siit) metsateatise:

  • kavandatavate raiete kohta;
  • kavandatava metsa uuendamise kohta;
  • metsakahjustuste ja pärandkultuuriobjektide kohta kohe pärast seda, kui ta on nendest teada saanud.

Rohkem infot metsateatise vormi ja esitamise kohta leiad Keskkonnaameti kodulehelt!


METSAREGISTER

Metsaregister peab arvestust metsa pindala, tagavara, paiknemise, seisundi, omaniku, kasutamise ja kitsenduste üle. Metsaregistri leiad siit!


METSANDUSE ARENGUKAVA AASTATEKS 2011 – 2020

Arengukava põhieesmärgiks on metsade tootlikkus ja elujõulisus ning mitmekesine ja tõhus kasutamine sh:

  • tagada metsade kui elu – ja looduskeskkonna säilimine;
  • luua eeldused metsasektori ettevõtete konkurentsi - ja kohanemisvõime ning arenguvõimaluste parandamiseks sh töökohtade säilitamiseks ja loomiseks;
  • suurendada investeeringuid metsamajandusse ning teadus – ning arendustegevusse;
  • tugevdada metsasektori identiteeti ja mainet;
  • mitmekesistada puhke - ja vaba aja veetmise võimalusi metsades;
  • tõhustada erametsade majandamist.

Metsanduse arengukava kohta leiad rohkem infot Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.